Adatkezelési tájékoztató

 

A Budapest, XI. kerület Budafoki út felújításához készülő döntéselőkészítő tanulmánytervhez kapcsolódó közösségi tervezésben résztvevők számára

1. Bevezetés, az adatkezelés célja

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízásából az Értékterv Kft. készíti a Budafoki út Szent Gellért tér és Bogdánfy utca közötti szakaszának felújítását megalapozó döntéselőkészítő tanulmánytervet, melyben a Mobilissimus Kft. és a Mobil City Kft. alvállalkozóként vesz részt. A terv kidolgozása Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával együttműködve, közösségi tervezés keretében történik, nagy hangsúlyt fektetve az érintettek bevonására, véleményük megismerésére.
A közösségi tervezés során az érintettek a közös problémafeltáráshoz papír alapú és online kérdőívek kitöltésével, a Budafoki út bizonyos helyszínein megvalósuló kitelepüléseken, valamint interaktív eseményeken, lakossági fórumokon való részvétellel, illetve online társadalmi egyeztetés során járulhatnak hozzá.
Az adatkezelés célja a közösségi tervezéssel kapcsolatos információkra feliratkozók nyilvántartása a közösségi tervezéssel kapcsolatos információk megküldése céljából.

2. Az érintettek és kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja

A közösségi tervezéssel kapcsolatos információkra feliratkozottak nyilvántartása, a közösségi tervezéssel kapcsolatos információk megküldése céljából sor kerül közösségi tervezéssel kapcsolatos információkra önként feliratkozó természetes személyek személyazonosító és elérhetőségi adatainak (név, e-mail cím, telefonszám), valamint demográfiai adatainak (nem, korcsoport) számítógépes adatbázisban történő rögzítésére. A felsorolt adatok megadása önkéntes.
Az adatkezelés jogalapja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR, 2016/679/EU rendelet*) 6. cikk (1) a) „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”.

(*) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

3. Az adatkezelő személye, elérhetősége

Az adatkezelő a MOBILISSIMUS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhelye: 1093 Budapest, Lónyay utca 34. 3. emelet 21.; cégjegyzékszáma: 01-09-270648; adószáma: 25360260-2-43, e-mail: mobilissimus@mobilissimus.hu).
Adatfeldolgozó: Google Ireland Limited (székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; adószáma: IE 6388047V) az Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelő Adatfeldolgozási Kiegészítésnek megfelelően(**).
Az adatkezelő az adatok kezelése során a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így különösen EU Általános Adatvédelmi Rendelete, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Az adatok – kizárólag a fenti 1. és 2. pontban leírt cél érdekében – továbbításra kerülhetnek a következőknek:
  • Értékterv Kft. (2045 Törökbálint, Józsefhegyi utca 84.)
  • BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)
Az adatok más harmadik személynek nem kerülnek továbbításra, más adatbázissal történő összekapcsolásukra nem kerül sor.

(**) -   Data Processing Amendment to G Suite and/or Complementary Product Agreement (Version 2.0) https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html

4. Az adatkezelés időtartam

Az adatok gyűjtésére legkorábban 2018. november 14-én kerül sor. Az adatok kezelésének időtartama az adatkezelés céljának eléréséig, de legkésőbb a Budafokú út döntés-előkészítő tanulmánytervére vonatkozó, az Értékterv Kft. és Mobilissimus Kft. között megkötött Alvállalkozói szerződésben foglalt véghatáridőig tart. A cél elérését követően az adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli.

5. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) azok helyesbítését,
c) törlését vagy
d) kezelésének korlátozását, és
e) tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Az érintett jogosult az adatok kezeléséhez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Fentiek kérelmezésére a „Mobilissimus Kft. 1093 Budapest, Lónyay utca 34. 3. emelet 21.” címre, vagy a mobilissimus@mobilissimus.hu email címre küldött levélben van lehetőség.
Az érintett jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1530 Budapest, Pf.: 5. vagy ugyfelszolgalat@naih.hu.
Budapest, 2018. november 13.
MOBILISSIMUS KFT.