A lehetséges fejlesztési változatok elemzése

A fejlesztés céljai
A közterületeken történő fejlesztések esetén számos jogszabályi és szakmai előírásnak, kritériumnak meg kell felelni, amelyek a Budafoki út fejlesztésének kereteit, lehetőségeit alapvetően meghatározzák. E kötöttségek alapján az alábbi fő célokat kell figyelembe venni a változatok képzése, majd változatok közötti szelekció során:
 • egészséges környezet biztosítása (különösen zaj- és légszennyezés);
 • biztonságos közlekedés feltételei minden közlekedő számára (gyalogos, kerékpáros, gépjármű);
 • a tömegközlekedés zavartalansága;
 • a gyermekek, időskorúak, valamint a mozgáskorlátozottak fokozott védelme, akadálymentesítés.
A fejlesztés keretei
A fejlesztés térbeli keretei az alábbiak szerint határozható meg:
 • A Budafoki út északi vége a Műegyetem rakparti torkolat (a Szent Gellért tér területe nem része jelen projektnek).
 • A vizsgált szakasz déli vége a Budafoki út Bogdánfy utcai csomóponti torkolata. A Bogdánfy utcai, illetve a Dombóvári úti csomópontok részletes vizsgálata nem része jelen projektnek.
 • Keresztmetszeti értelemben a Budafoki út teljes szélességében, ingatlanhatárok között vizsgálandó.
Az elvégzendő vizsgálatok körét az alábbi feladatok jelölik ki:
 • a problémafeltárás alapján igényelt közterületi funkciókhoz szükséges terek biztosíthatósága;
 • közlekedési funkciók kielégítésének vizsgálata;
 • közterület rendezésének lehetőségei;
 • a vizsgálatnak nem része az ingatlanok fejlesztési lehetőségeinek elemzése;
 • a jelenleg elérhető parkolóhelyek számának – alternatív lehetőségek nélküli – érdemi csökkentése nem vizsgálandó lehetőség;
 • illeszkedés Budapest Főváros Településszerkezeti Tervéhez, illetve a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégiához.
A rendelkezésre álló keresztmetszeti szélesség nem teszi lehetővé minden reálisan elvárt funkció kielégítését, így a vizsgálatok célja egy a közösség egésze szempontjából hasznos kompromisszumos változat meghatározása.
A Budafoki út szerepe - szcenáriók
A Budafoki út Budapest Főváros Településszerkezeti Terve alapján fővárosi szintű közlekedéshálózati szerepet nem tölt be, azonban a vizsgált szakaszon tapasztalható jelenlegi forgalom alapján ez az út érdemi hálózati szerepet tölt be.
Jelen vizsgálat az út kialakításának, fejlesztésének lehetőségeit vizsgálja, de részletesen nem elemzi a városszerkezeti kérdéseket, várospolitikai döntések lehetőségeit. Ezért a változatelemzés eredményeképpen a Budafoki út fejlődésének alábbi lehetséges szcenárióira adunk meg egy-egy ajánlott kialakítást:
 • I. szcenárió: összhangban Budapest Főváros Településszerkezeti Tervével a Budafoki út nem tölt be fővárosi hálózati szintű szerepet.
 • II. szcenárió: jelentős forgalomcsillapítás megvalósítása, de a hálózati szerep részleges megtartása.
 • III. szcenárió: a jelenlegi hálózati szerep megtartása.
Szakaszolás
A Budafoki út vizsgált részét az alábbi három jól elkülönülő szakaszra lehet bontani:
 • Belső szakasz: a Szent Gellért tértől a Karinthy Frigyes útig;
 • Középső szakasz: a Karinthy Frigyes úttól az Irinyi József utcáig / Október huszonharmadika utcáig;
 • Külső szakasz: az Irinyi József utcától / Október huszonharmadika utcától a Bogdánfy utcáig.
A belső szakaszon jelennek meg leginkább a fejlesztéseket igénylő problémák, itt van a legnagyobb ellentmondás a belvárosi elhelyezkedés és az ebből adódó lehetőségek és elvárások, illetve az út valóságban tapasztalható működése között. A középső szakasz elrendezése, funkciója jelentősen eltér a belső szakaszétól, ugyanakkor a közúthálózat szempontjából erősen kötődik hozzá. A külső szakaszon – a szakasz úthálózatban betöltött szerepére tekintettel, illetve megbízói egyeztetések alapján – a jelenlegi funkciók megőrzése mellett elsődlegesen felújítás, illetve a kerékpáros forgalom magasabb szintű kiszolgálása a fejlesztés célja. A fentiek alapján koncepcionális változatokat csak a belső szakaszra dolgozunk ki.
Koncepcionális változatok
A Budafoki út jelenlegi elrendezése a teljes keresztmetszetet kihasználja, szabad fejlesztési terület keresztmetszeti értelemben nem áll rendelkezésre. Ezért érdemben eltérő változatok akkor képezhetők, ha a jelenlegi – nem csak pontszerűen megjelenő – funkciók legalább egyikét megszűntetjük és az így felszabaduló terület biztosítja a közterület újragondolásának alapját.
A Budafoki út érdemi átrendezésére akkor van lehetőség, ha a forgalmi sávok számát – legalább szakaszosan – csökkentjük. Ennek megfelelően a koncepcionális változatokat az alábbi lehetőségekből lehet levezetni:
 • Jelenlegi állapot megőrzése, a Budafoki út mindkét irányban végigjárható a gépjárműforgalom számára.
 • A Budafoki út csak egy irányban járható végig teljes hosszban (dél vagy észak felé).
 • A Budafoki út belső szakasza egyik irányban sem járható végig teljes hosszban, azonban a lakóépületek, illetve célforgalom gépjárművel történő megközelítése továbbra is biztosított.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a lehetséges forgalmi irányok, illetve a buszközlekedés lehetséges útvonalai alapján képezhető koncepcionális változatokat.

A lehetséges koncepcionális változatok
A változatok körének szűkítése
Tekintettel arra, hogy a 133E jelű járat kiemelt jelentőséggel bír egyes dél-budai területek és a belváros közötti kapcsolat biztosításában, csak olyan változatok tekinthetők reálisnak, amelyek a járat menetidejét legfeljebb kis mértékben növelik, illetve a járat kapcsolatait érdemben nem rontják. Mivel a nagytétényi irányban a lehetséges alternatív útvonalak jelentős menetidőnövekedéssel járnának, a a ’C’, ’H’, ’I’ változatok kizárhatók.
A városközpont irányába reális útvonalként a Csíky utca, a Zenta utca, illetve a Karinthy Frigyes út merülhet fel. A Karinthy Frigyes úti irány esetében a menetidőnövekedés a Csíky/Zenta utcai útvonalhoz képest jelentős, 3-5 perces. Továbbá a problémafeltárás során sokan jelezték, hogy a Budafoki úton – a Bertalan Lajos utca térségében – szükséges lenne még egy buszmegálló, amelynek a lehetőségét a Karinthy Frigyes úti útvonal kizárja, azonban a Zenta/Csíky utcai útvonal továbbra is lehetővé tesz, ezért a Karinthy Frigyes utcai útvonalat elvetjük.
A Zenta/Csíky utcai útvonalak hálózati szempontból azonosak, minimális menetidő-növekedést jelentenek a jelenlegi útvonalhoz képest. A meglévő parkolás, a meglévő útburkolat, az utca menti funkciók alapján egyértelműen a Zenta utcai útvonal a legkedvezőbb alternatív útvonal a városközpont irányú buszközlekedés számára.
Koncepcionális változatok értékelése
A három lehetséges szcenárió esetében külön-külön megvizsgáltuk, hogy a reális változatok műszaki tartalma hogyan reflektál a korábban feltárt problémákra. A vizsgálat során figyelmen kívül hagytuk azokat a problématípusokat, melyek pontszerű beavatkozásokkal koncepcionális változatoktól függetlenül kezelhetők (pl.: új gyalogátkelőhely kijelölése, kerékpártámaszok telepítése, jelzőlámpák programozásának módosítása, stb.), azaz bármely változatba beilleszthetők – ezeket a problémákat a tanulmányterv kidolgozása során kezeljük.
Az alábbi ábrán látható, hogy az egyes változatok milyen mértékben adnak választ az egyes problémacsoportokra. A nagyobb terület nagyobb javulási lehetőséget jelent.

Kiválasztott változatok

I. szcenárió
Tervezői javaslatunk, hogy a Budafoki út – összhangban Budapest Főváros Településszerkezeti Tervével – valóban ne töltsön be közlekedéshálózati szerepet, ennek megfelelően – a buszközlekedés és célforgalom kivételével kerüljön kizárásra az átmenő gépjárműforgalom. A lehetséges ’F’ és ’G’ változatok közül a ’G’ változat tanulmányterv szintű kidolgozását javasoljuk, mely szerint a közúti forgalom számára egyik irányban sem járható végig a teljes Budafoki út. A buszközlekedés a városközpont irányában a Budafoki út – Zenta utca – Bartók Béla út útvonalon halad, Nagytétény felé a Budafoki úton marad.
II. szcenárió
Kompromisszumos megoldásként felmerülhet a hálózati szerep részleges megtartása jelentős forgalomcsillapítás mellett. Ebben az esetben a változatelemzés alapján az ’E’ változat a javasolt, mely szerint a városközpont irányából a Budafoki út teljes hosszában végigjárható, azonban a városközpont felé csak szakaszosan. A buszközlekedés a városközpont irányába a Budafoki út – Zenta utca – Bartók Béla út útvonalon halad, Nagytétény felé a Budafoki úton marad.

III. szcenárió
A Budafoki út jelenlegi hálózati funkciójának megtartására kizárólag az ’A’ koncepcionális változat ad lehetőséget, amely a jelenlegi elrendezés fenntartása melletti felújítást takarja. A változat részleteinek kidolgozása során minimális mozgástér adódik műszaki változatok kidolgozására, lényegében csak pontszerű beavatkozásokra van lehetőség (zöldkazetták, csomóponti beavatkozások, stb.)

A javasolt változat megvalósításának főbb elemei

A javasolt ’G’ változat lényege, hogy a közúti forgalom számára egyik irányban sem járható végig a Budafoki út a Szent Gellért tér és a Karinthy Frigyes út között. Azonban a buszközlekedés továbbra is megmarad: a városközpont irányába a Budafoki út – Zenta utca – Bartók Béla út útvonalon, Nagytétény felé a Budafoki úton. A kerékpáros forgalom a Budafoki út teljes hosszában kétirányban biztosított lesz.
Az átmenőforgalom kizárásával forgalomcsillapított területen sebességkorlátozás bevezetése is indokolt, így a Szent Gellért tér és a Karinthy Frigyes út között 30 km/h megengedett sebességet tervezünk. A csökkentett sebesség és az alacsony forgalom lehetővé teszi, hogy a kerékpárosok a közúti forgalommal közös felületen közlekedjenek – csak ott szükséges önálló felület biztosítása a kerékpárosok számára, ahol kizárólag egyirányú gépjárműközlekedés megengedett.
A forgalmi rend kialakításának alapját az egymással ellentétes irányba történő egyirányúsítás adja. Ezzel biztosítható az átmenőforgalom teljes kizárása azzal, hogy továbbra is minden terület elérhető marad. A buszközlekedés módosításának köszönhetően a Szent Gellért tértől a Zenta utcáig elegendő egy forgalmi sávot adni a gépjárműforgalom számára (dél felé). A Csíky utca és Zenta utca. jelenlegi egyirányú forgalmi rendjét módosítani kell: a Csíky utca a Budafoki út felé, a Zenta utca a Bartók Béla út felé lesz egyirányú.
A Zenta utcától a Bertalan Lajos utcáig a kétirányú buszközlekedés számára két forgalmi sáv biztosítása szükséges.
A Bertalan Lajos utcától délre kialakítható egy rövidebb szakasz, amelyen ismét egy forgalmi sáv biztosítja az egyirányú forgalom és a szembe haladó buszjárat közlekedését. Ez utóbbi bejelentkezéssel kaphat szabad utat a szűkített szakaszon. Ezen a szakaszon a déli irány kerékpáros forgalom számára indokolt saját felület biztosítása.
A Lágymányosi utcától a Karinthy Frigyes útig dél felé egyirányú utcában a városközpont felé ellentétes irányú buszsávot kell biztosítani.
Javasolt forgalmi rend